המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים
בשני העשורים האחרונים, מורגשת בעולם כולו התעוררות של פעילות חברתית סביבתית של תאגידים. פעילותם זו מבטאת את מחויבותם, הלכה למעשה, של תאגידים לנהוג בצורה אחראית, מתוך הבנה לצרכים ולציפיות של כל מחזיקי העניין, בהווה ובעתיד - עובדים, לקוחות, ספקים, רשויות, קהילות מקומיות והסביבה. למעשה, מדובר בנורמות של התנהגות, המתבססות על ערכים מוסריים החורגים ממסגרת תפיסות השוק הקלאסיות של רווח והפסד, והינן רחבות יותר מאשר גבולות הציות לחוק.

בשונה ממדינות אחרות בעולם, הופעתו של נושא האחריות החברתית בישראל לא היה תולדה של לחצים של החברה האזרחית כלפי פעילותם של תאגידים עסקיים, אלא הוא "ייובא" באמצעות המגזר העסקי. עובדה זו גרמה לכך שמרבית הפעילות בשדה זה נעשתה באפיקים של פעילות פילנתרופית אקראית, ונגעה פחות לפרקטיקות פנים-ארגוניות ולשאלות בדבר ההשלכות הערכיות והחברתיות של פעילותם של התאגידים. כתוצאה מכך, הפיקוח של החברה האזרחית על הפעילות התאגידית, כמו גם המודעות הצרכנית לסוגיות אתיות הנובעות מפעילות התאגידים – עודם בחיתוליהם.
 

הקליניקה לאחריות תאגידית  במרכז האקדמי למשפט ועסקים מבקשת לשנות מצב דברים זה. אנו רוצים להיות הפנים שלכם, הרוב המוחלט של אזרחים שאינם בעלים של תאגידים. להיות אחראים לכך שמתווה החיים שלנו לא יוכתב רק על ידי שיקולי בעלי המניות (shareholders) אלא גם אלה של מחזיקי העניין (stakeholders) השונים.

ההנחה הבסיסית שלנו היא כמובן שכל תאגיד כפוף לחוק ומקיים אותו. אחריות חברתית נוגעת בעיקר בנורמות התנהגות המצויות מעבר לציות לחוק (Beyond Compliance).כמובן שקיימת הזנה הדדית בין החוק לבין מה שמעבר לו, באופן שהתנהגות אחראית מהווה בבוא הזמן גם בסיס לחקיקה ולרגולציה.

אנו מבקשים לעודד תאגידים לאמץ מדיניות של קיימות (sustainability), שמשמעותה עשיית שימוש במשאבים באופן שקצב ההתחדשות שלו אינו נופל מקצב ההתכלות שלו. פעילות שכזו, באופן יציב ומתמשך, תוכל למנוע את ההתכלות של הכדור שלנו ולאפשר לדורות ההמשך שלנו להתקיים פה. אנו פה על מנת להנחיל אזרחות תאגידית (Corporate Citizenship) -  אזרחות טובה של עסקים, המשקפת תפיסה לפיה תאגיד הוא אזרח העולם הגדול, וככזה הוא נדרש לפעול בהוגנות וביושר בכל המדינות בהן הוא פועל.  פעילות כזו אינה מסתכמת בצביעת מועדוניות או במעשים פילנתרופיים נקודתיים, אלא קשורה לפעולה עקיבה ורצופה בשורה של נושאים:

חלק זה נכתב על-ידי הסטודנטים בקליניקה בשנת הלימודים תש"ע

המכון לאחריות תאגידית