המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

טפסים ונהלים

דף נוסחאות מורחב – כתב התחייבות סטודנט (בהתאם לנוהל)

נוהל שימוש בדף נוסחאות מורחב לסטודנטים ליקויי למידה

התאמות בדרכי  היבחנות לסטודנטים שנבחנים באמצעות מחשב

שרותים לסטודנטים