הצהרת נגישות
תפריט נוסף

א. הקדמה

 1. ברוכים הבאים לאתר של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן (להלן: "האתר" ו"המרכז האקדמי", בהתאמה).
 2. המרכז האקדמי מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, והוא מחויב לשמור עליה. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, וכל מידע מזהה אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת המרכז האקדמי במסגרת השימוש באתר (ביחד להלן: "פרטי המשתמש") יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). נוסף על האמור לעיל, בעת השימוש באתר, יכול וייאסף אודות המשתמש מידע שאינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמש. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, כגון: פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד (להלן: "מידע סטטיסטי"). המידע הסטטיסטי שייאסף במסגרת השימוש האתר יהיה כפוף גם כן למדיניות הפרטיות.
 3. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו למרכז האקדמי ומסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה של המשתמש.
 4. השימוש של המשתמש באתר ומסירת פרטי המשתמש למרכז האקדמי מהווה הסכמה מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידי המרכז האקדמי, לרבות במאגרי מידע של המרכז האקדמי המנוהלים על פי דין.
 5. מובהר כי פרטי משתמש שהמשתמש פרסם באתר או מסר למרכז האקדמי לצורך פרסום באתר עשויים להיות זמינים וחשופים ברשת האינטרנט בכל העולם, וכי המרכז האקדמי לא יכול למנוע שימוש לרעה שעשוי להיעשות בידי אחרים בפרטי המשתמש במצב כאמור.
 6. ככל שבמהלך השימוש באתר ו/או ביצוע כל פעולה בו המשתמש מוסר למרכז האקדמי פרטי משתמש אודות אדם אחר, על המשתמש לבקש את הסכמת אותו אדם עבור מסירת המידע למרכז האקדמי, אחסונו, השימוש בו ועיבודו, בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות.

 

ב. שימושים ומטרות

המרכז האקדמי ייעשה שימוש בפרטי המשתמש  למטרות הבאות:

 1. הפעלת וניהול האתר;
 2. התאמה האישית של האתר עבור המשתמש באופן ספציפי;
 3. לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים הזמינים באתר;
 4. אספקה של שירותים שרכש המשתמש באתר;
 5. פנייה אל המשתמש ושליחה של מסמכים כגון הצהרות, חשבונות עסקה, תזכורות תשלום וכיו"ב;
 6. ביצוע תשלומים;
 7. שליחת הודעות שאינן בעלות אופי שיווקי;
 8. שליחת התראות בדואר אלקטרוני;
 9. מענה לשאלות;
 10. טיפול בבירורים ותלונות של המשתמש;
 11. לשמור על האתר מאובטח ולמנוע הונאות;
 12. ביקורות;
 13. ושיפור והעשרת תכני האתר;

(להלן ביחד: "המטרות").

המשתמש מסכים לכך השימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו של המשתמש, והמרכז האקדמי לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או לפוגע בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.

כל שימוש אחר שיעשה בפרטי המשתמש (לרבות פרסומו באתר) ייעשה בהתאם להרשאה שניתנה מצד אותו משתמש לאותו שימוש.

כמו כן, המרכז האקדמי עשוי לעשות שימוש במידע הסטטיסטי לצרכים פנימיים כגון, אך לא רק, ניתוח ובקרה.

 

ג. העברות לצדדים שלישיים

המרכז האקדמי לא ימסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

 1. אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
 2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי, לרבות, אך לא רק, התראה לנקיטה בהליכים משפטיים, מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה;
 3. אם המרכז האקדמי יארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהמרכז האקדמי ימזג את עסקיו עם גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות הפרטיות;
 4. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המרכז האקדמי כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים;
 5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל המרכז האקדמי חשד סביר כי: (א) המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה זה; ו-(ב) המשתמש הפר איזה מתנאי כל הסכם עם המרכז האקדמי ו/או עם מי מטעמו;
 6. אם וככל שהדבר יידרש לצורך המטרות, כגון העברת פרטי המשתמש לעובדים, מנהלים, מבטחים, יועצים מקצועיים, סוכנים, ספקים, קבלני המשנה, חברות קשורות או גופים אחרים (לרבות אלו המצויים במדינות בהן המרכז האקדמי פועל, ובהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה בישראל או במדינות האזור הכלכלי האירופי, כגון ארה"ב, רוסיה, יפן, סין והודו.

כמו כן, מובהר כי המרכז האקדמי עשוי להעביר את המידע הסטטיסטי לצדדים שלישיים.

ד. שמירת פרטי המשתמש

 1. פרטי משתמש שהמרכז האקדמי אוסף, מאחסן ומעבד עבור המטרות לא יישמרו לתקופה שמעבר לנדרש עבור אותה מטרה.

ה. אבטחת מידע

 1. המרכז האקדמי מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, ובמידת הצורך ולי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז האקדמי, גם בטכנולוגיית הצפנה (למשל, בעת ביצוע תשלומים דרך האתר). בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המרכז האקדמי לא מתחייב ששירותיו או האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית, שכן שידור של מידע ברשת האינטרנט מעצם היותו אינו מאובטח.
 2. כל משתמש אחראי על שמירת הסיסמא בה ישתמש לקבלת גישה לאתר  חסויה.

ו. דיוור שיווקי

 המרכז האקדמי רשאי, אך לא חייב, לשלוח למשתמשים פרסומים, מבצעים, עדכונים, ניוזלטרים וכדומה (ביחד להלן: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, לרבות בדרך של דיוור ישיר, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, המרכז האקדמי יהיה רשאי לשלוח למשתמש דיוור שיווקי בעניין שירות שרכש ו/או שבו התעניין ו/או שירותים מסוג דומה. המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהמרכז האקדמי, וזאת על ידי פנייה בכתב למרכז האקדמי, או דרך פנייה למרכז האקדמי באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת המשתמש.

ז. תיקונים

המרכז האקדמי עשוי לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר. על המשתמש לבדוק את העמוד הנ"ל מדי פעם על מנת לוודא שהוא מבין כל שינוי שנעשה (באם נעשה) במדיניות הפרטיות. ככל שיעשה שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, המרכז האקדמי יודיע על שינוי מהותי זה באמצעות דוא"ל או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר.

 ח. זכויות

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל משתמש זכאי לעיין בפרטי המשתמש המוחזקים במאגר המידע של המרכז האקדמי. משתמש שעיין בפרטי המשתמש ומצא כי אינם נכונים, שלמים, ברורים או מעודכנים, רשאי לפנות למרכז האקדמי בבקשה לתקן את אותם פרטים או למחקם. פנייה כאמור יש להפנות אל anatrap@clb.ac. מובהר כי המרכז האקדמי יאפשר את מימוש זכות העיון כאמור בהתאם להוראות כל דין.

ט. אתרים מקושרים

ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשוי המרכז האקדמי לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מוסכם כי אין למרכז האקדמי כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד המרכז האקדמי ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

 י. עדכון מידע

על המשתמש להודיע למרכז האקדמי באם  יש צורך לתקן או לעדכן את פרטי המשתמש שהמרכז האקדמי מחזיק אותויו.

יא. עוגיות

האתר  משתמש בעוגיות (Cookies). עוגייה היא קובץ המכיל רכיב מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן, כאשר אז הרכיב מזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה" (session) – עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי של המשתמש, כשיסגור את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, ואולם, פרטי משתמש שהמרכז האקדמי מאחסן הנוגעים אל המשתמש  יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מהעוגיות.

באתר נעשה שימוש בעוגיות מסוג Google Analytics ו-Adwords, למטרות שונות, כגון: מעקב אחר המשתמש בזמן השימוש באתר, שיפור האתר ונוחות השימוש בו, ניתוח השימוש באתר, ניהול האתר, מניעת הונאות ושיפור אבטחת האתר, התאמה אישית של האתר לכל משתמש, שימוש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמש מסוים, וכיו"ב. רוב הדפדפנים המודרניים  מאפשרים  לסרב לעשות שימוש בעוגיות, למשל:

 1. באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
 2. בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
 3. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

עם זאת, יש לציין כי לחסימה של כל העוגיות עשויה להיות השפעה שלילית על נוחות השימוש של באתר וכן באתרים אחרים. כמו כן, מובהר כי חסימה של כל העוגיות עשויה למנוע מהמשתמש לעשות שימוש בכל האפשרויות המוצעות באתר או באתרים אחרים.

רוב הדפדפנים המודרניים גם מאפשרים  למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב המשתמש, למשל:

 1. בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835);
 2. בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;
 3. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”

עם זאת, יש לציין כי למחיקה של עוגיות עשויה להיות  השפעה שלילית על נוחות השימוש באתר וכן באתרים אחרים.

מובהר כי הסכמת המשתמש לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות הפרטיות בזמן הביקור הראשון באתר מאפשרת למרכז האקדמי לעשות שימוש בעוגיות בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר.

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required