students
תפריט נוסף

מטרת התכנית להכשיר בוגרים בעלי ידע משפטי לאתגרים של המאה העשרים ואחת.

התואר השני במשפטים יעניק לבוגריו את ארגז הכלים ההכרחי לצורך התמודדות עם אתגרי המאה. הוא יאפשר לבעלי תואר ראשון במשפטים, המבקשים להעמיק ידע באשר לאופן שבו המשפט משפיע על חיי הפרט והכלל, להעמיק את ידיעותיהם ואת כישוריהם בתחום.

מסלולי התכנית
מסלול עיוני ("ללא תזה") או מסלול מחקרי ("עם תזה")
במסלול המחקרי יאפשר התואר השני ללומדים בו לפתח את יכולותיהם המחקריות ולכתוב עבודת תזה שיהיה בה משום תרומה משמעותית למחקר.

סטודנטים לתואר ראשון יוכלו להשתלב בלימודי התואר השני כבר במהלך לימודיהם. לבחירתם:

מסלול מואץ: תלמידי שנה ג', אשר ממוצע ציוני לימודיהם בתואר הראשון עד כה הוא מעל 90, יוכלו להתקבל כסטודנטים מן המניין לתואר השני במסלול המואץ.

מסלול צבירה: תלמידי שנה ב', ג', וד', יוכלו לצבור נקודות זכות לקראת התואר השני במהלך לימודיהם לתואר ראשון. הם יוכלו להתקבל כסטודנטים מן המניין לתואר שני בתנאי שממוצע ציוניהם לתואר הראשון יעמוד בסופו של דבר על 80 (בכפוף למכסת חריגים).

היקף התכנית
מסלול עיוני 32 נ"ז    I    מסלול מחקרי 28 נ"ז
משך הלימודים לתואר: ארבעה סמסטרים.
שכר הלימוד אוניברסיטאי

+תכנית לימודים שנה א' לתואר שני במשפטים .LL.M (מסלול עיוני) תשע"ט

שנה א' ושנה ב' –  סמסטר א'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

 

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:30

פירמות ועובדים בעידן של גלובליזציה

פרופ' יוסי דהאן

(עם תואר שני בלימודי משפט)

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00  

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 סמינר הליכים פלילים חדשים

ד"ר דניאלה בייניש

 

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 משפט ואינטרנט

ד"ר יואב המר

18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 משפט, שיפוט ושופט הפסיכולוגיה של השיפוט

ד"ר בועז שנור

(עם תואר שני בלימודי משפט)

20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

שנה א' –  סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00  

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 דת מדינה ומשפט

פרופ' גילה שטופלר

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 סדנת כיווני משפט

פרופ' עידו פורת

(שנים א' וב' בתואר השני)

18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 דיני הגבלים עסקיים

ד"ר גיא שגיא

20:00-21:00
20:00-21:00 20:00-21:00

 

שנה א' – סמסטר קיץ (12 שבועות)

שנה א' –  סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/2019-20/09/2019

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00     14:00-15:00
15:00-16:00   מוסר ועסקים

ד"ר רונית דוניץ-קידר

משפט עסקי

בעולם גלובלי

פרופ' יעל רונן

15:00-16:00
16:00-17:00   16:00-17:00
17:00-18:00   17:00-18:00
18:00-19:00   18:00-19:00
18:45

שיעבודים ובטוחות לאשראי

ד"ר דוב סולומון

19:00-20:00   19:00-20:00
20:00-21:00   20:30

סמינריון החוקתיזציה של המשפט הישראלי

פרופ' עידו פורת

20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

הערות:

  1. המערכת כפופה לשינויים. סדר הקורסים ונושאי הקורסים עשויים להשתנות.
  2. שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.
  3. בסמינריון החוקתיזציה של המשפט הישראלי, הצגת העבודות, במסגרת של רפרט, תעשה במתכונת של ימים מרוכזים בסיום הסמסטר.
  4. הקורס מוסר ועסקים יתקיים בין התאריכים 30/06/19-09/08/19.
  5. הקורס משפט עסקי בעולם גלובלי יתקיים בין התאריכים 11/08/19-20/09/19.

+תקצירי הקורסים

מסלול עיוני

מס' שם הקורס נ"ז
1. מוסר ועסקים 2
2. סדנת כיווני משפט 2
3. פסיכולוגיה של השיפוט – משפט, שיפוט ושופט 2
4. סמינר החוקתיזציה של המשפט הישראלי 4
5. משפט עסקי בעולם גלובלי 2
6. פירמות ועובדים בעידן של גלובליזציה 4
7. סמינר נוסף 4
8. קורסי בחירה – מגוון הקורסים עשוי להשתנות מדי שנה 12
  סה"כ נ"ז לתואר 32

 

מסלול מחקרי

מס' שם הקורס נ"ז
1. מוסר ועסקים 2
2. סדנת כיווני משפט 2
3. פסיכולוגיה של השיפוט – משפט, שיפוט ושופט 2
4. סמינר החוקתיזציה של המשפט הישראלי 4
5. משפט עסקי בעולם גלובלי 2
6. פירמות ועובדים בעידן של גלובליזציה 4
7. סדנה 2
8. קורסי בחירה – מגוון הקורסים עשוי להשתנות מדי שנה 6
9. סמינר נוסף 4
  סה"כ נ"ז לתואר 28

 

תיאורי הקורסים

 

קורסי חובה

 

מוסר ועסקים

ד"ר רונית דוניץ קידר

 

מקובל לחשוב על העולם העסקי כעל עולם המתנהל עפ"י פרקטיקות של תחרות חופשית, מתוך שאיפה להפיק את מירב התועלת הכלכלית. שאלות של רגולציה מוסרית ואחריות חברתית, לעומת זאת, נתפשות בשיח הציבורי כמוטלות על מדינות, ממשלות וגופים ציבוריים מטעמן. ואולם, בשנים האחרונות, עם העלייה בכוחם הכלכלי והפוליטי של תאגידי הענק הרב-לאומיים, החלה להישמע הקריאה להחיל כללים אתיים וחברתיים גם על תאגידים אלה.

הקורס יבחן תפישות חדשות המבקשות להטיל אחריות חברתית ונורמות אתיות על תאגידים, מתוך הבנה כי על חברות הענק להתחשב בהשפעות העמוקות של פעילותם על החברה בכללותה. בין אלה ניתן למנות את הקריאה למחויבות "ירוקה", את "התו החברתי" המוענק לחברות המתחייבות לעמוד בקריטריונים החברתיים של שמירה על זכויות עובדים ועל גישה לאנשים עם מוגבלויות, הקריאה למחויבות תאגידים רב-לאומיים להגנה על זכויות אדם, ועוד. הדיון בתפישות אלה ייעשה מתוך מבט רחב על השאלות האתיות המתעוררות בעקבות תפישות חדשות אלה, תוך דיון בסוגיות של היקף האחריות החברתית הראוי לחברות פרטיות, מקור הסמכות של רגולציה כזו (הסדרה עצמית מול הסדרה בינלאומית מחייבת), שאלות של פלורליזם משפטי, שאלות של אכיפה, של היקפן ועומקן של חובות תם-לב הלב וההגינות בעסקים, מקומה מעמדה ואופייה של הפילנתרופיה בהקשר רחב זה, ועוד.

 

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

 

סדנת כיווני משפט

פרופ' עידו פורת

 

הסדנה הינה קורס סגור לתלמיד מוסמך בלבד בהיקף 2 נ"ז. מטרת הסדנה לחשוף את התלמידים למגוון סוגי מחקר בכתיבה המשפטית האקדמית, ולמתודות מחקר שונות. זאת, הן כאמצעי להכשרה לכתיבה אקדמית משפטית למי שיהיה מעוניין בכך, והן כאמצעי למחקר משפטי מקצועי – בין אם אקדמי, או לצורך הכנת חוות דעת משפטיות בפרקטיקה.

הדגש בסדנה יהיה על שני עניינים:1. שיטות מחקר שונות – איכותי, כמותי, אמפירי וכדומה. 2. נושאי מחקר ייחודיים – בהקשר זה יושם דגש על יחסי הגומלין שבין המשפט לבין תחומי מדע אחרים (מוסר, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה וכו') ובין המשפט לבין תחומי עניין אנושיים או היבטים בלתי שגרתיים של החיים האנושיים (כגון, משפט וזמן, מוסיקה ומשפט, משפט ופנאי)

לאחר שני מפגשי הכנה והקדמה, בהם יידונו ההיבטים השונים של הקורס, ותערך סקירה של סוגי מחקר עיקריים, מאפייניהם, והחשיבות של ההבחנה ביניהם, תכלול הסדנה סדרה של מפגשים עם חוקרים אקדמיים. לסדנה יוזמנו חוקרים מן המוסדות האקדמיים השונים בישראל, וכן מן הפרקטיקה, שיציגו את מחקריהם ואת המאמרים שהם כותבים. לקראת כל מפגש התלמידים יקראו את המאמר ויכינו תגובה ביקרותית בכתב לכל מאמר (ניירות תגובה).

הציון יינתן בעבור עבודת מחקר קצרה, בהיקף של 10 עמודים, שיכין/תכין כל תלמיד/ה, בתחום מחקר על פי בחירתו/ה.

 

פסיכולוגיה של השיפוט – משפט שיפוט ושופט

ד"ר בועז שנור

 

הקורס מיועד לתת לתלמידים מבט אל מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות השיפוטית. הקורס יעסוק בשלבים השונים של תהליך קבלת ההחלטות השיפוטי. תהליכים הדומים לאלה שכולנו מבצעים מדי יום ביומו.
הקורס יתחיל בתיאור תהליכי קבלת החלטות באופן כללי. לאחר מכן נעסוק בשלבים השונים של קבלת החלטות שיפוטית. נתחיל בניתוח המידע המגיע לשופט באמצעות עדים: תפיסה – האם יש קשר בין מה שאנשים רואים, לבין המציאות; זיכרון – באיזו מידה אנשים זוכרים את מה שהם רואים; הערכת עדים – האם שופטים יכולים להבדיל בין עדי שקר לעדי אמת לעדים שטועים.
לאחר מכן נעסוק בגורמים אשר משפיעים על קבלת ההחלטות השיפוטית: באיזו מידה קבלת ההחלטות השיפוטית מושפעת מגורמים אישיים ואידאולוגיים; באיזו מידה מושפע שופט מחבריו להרכב; באיזו מידה משפיעים גורמים לא מודעים – הטיות קוגניטיביות ודעות קדומות – על קבלת ההחלטות השיפוטית; כיצד משפיעות מוסכמות וכללים מוסדיים על דרך עבודת השופט; ועוד.
במהלך הקורס נראה סרטונים אשר ידגימו את הבעיות בהן נעסוק.
 

סמינר החוקתיזציה של המשפט הישראלי

פרופ' עידו פורת

 

המשפט הישראלי עובר בעשורים האחרונים תהליך שניתן לכנות אותו כ"חוקתיזציה" של המשפט. יותר ויותר ענפי משפט מושפעים מן המשפט החוקתי, ובוחנים את עצמם דרך הפריזמה החוקתית, והמשפט החוקתי מצדו, מתרחב ומתפרש גם אל עבר תחומי משפט שמעבר לו. את החוקתיזציה צריך לראות בהקשר הכללי של ה"משפטיזציה" של המשפט הישראלי – כלומר של התפשטות הנורמות המשפטיות אל עבר יותר ויותר תחומי חיים — וכן במסגרת התהליך שישראל כמו כל העולם המערבי שותפים לו, של התגברות שיח הזכויות, וחשיבותן של זכויות האדם. החוקתיזציה היא לכן תהליך מרכזי ומכריע בתוך המשפט הישראלי, ודרכו ניתן להבין גם את המשפט החוקתי, וגם את ענפי המשפט האחרים שהוא משפיע עליהם.

החוקתיזציה החלה כבר במהלך שנות ה-80 כאשר בית המשפט העליון ייבא נורמות של המשפט הציבורי אל תוך המשפט הפרטי בעיקר במסגרת עילות תום הלב ותקנת הציבורי בדיני החוזים. ענף נוסף ששייך למשפט הפרטי ושהמשפט הציבורי התרחב אליו בשנות ה-80 הוא דיני המכרזים, שבית המשפט יצק לתוכם נורמות של הוגנות וסבירות. התהליך צבר תאוצה לאחר חקיקת חוקי היסוד, וההשפעה המשמעותית שהיתה להם על כל ענפי המשפט. בכלל זה, המשפט הפלילי החל להיבחן יותר ויותר לאור חוקי היסוד, ובכלל זה בתחום של עילות מעצר, ראיות בהליך הפלילי, ועד נושאים הקשורים להליך הוגן, כגון משפט חוזר. באמצעות הזכות לחופש הביטוי, מתרחב המשפט החוקתי ומשפיע גם על המשפט הקשור למדיה, לאינטרנט. ובאמצעות הזכות הקניין המשפט החוקתי יש לו מקום חשוב גם בדיני הקניין הרוחני וזכויות היוצרים שהם חלק חשוב מתעשיות ההי טק החדשות. למשפט החוקתי גם השפעה גדולה על המשפט הבינלאומי, ובמיוחד על הדין הבינלאומי ההומנירטי. תחומים נוספים שלגביהם נהוג לדבר על חוקתיזציה הם דיני העבודה, הזכויות החברתיות ודיני משפחה.

מטרת הסמינר תהיה לחשוף את התלמידים להיבטים השונים שבהם המשפט החוקתי משפיע ומצטלב עם ענפי המשפט האחרים. במסגרת זו יקבלו התלמידים חיזוק במושגי יסוד של זכויות האדם והמשפט החוקתי, ובמקביל יקבלו מבט מעמיק יותר על הבעיות והאתגרים של המשפט הפרטי, המסחרי, והפלילי. כמו כן, ייתן הסמינר לתלמידים כלים תיאורטיים הנוגעים לגבולות בין המשפט למדיניות, ויעסוק בסוגיות של שפיטה, ותורות שפיטה מתחרות הבאות לידי ביטוי בוויכוחים סביב תהליכים אלו בבית המשפט העליון. התלמידים יכתבו עבודות, כל אחד על פי תחומי העניין שלו וההתמחות שלו, בנוגע להיבטים החוקתיים של ענפי המשפט השונים, והדוקטרינות השונות שבהם החוקתיזציה באה לידי ביטוי.

 

משפט עסקי בעולם גלובלי

פרופ' יעל רונן

 

הגלובליזציה שחווה עולמנו משפיעה עמוקות על חיי היומיום שלנו. בכבישינו נוסעים כלי רכב המיוצרים באירופה, ביפן ובדרום-קוריאה; וחנויותינו מוצפות במוצרי אלקטרוניקה, בגדים וצעצועים המיוצרים בארצות-הברית ובסין. שירותים פיננסיים וניירות-ערך של חברות מוצעים לתושבי ישראל בטוקיו, בניו-יורק, בהונג-קונג ובלונדון. המסחר האלקטרוני (באמצעות האינטרנט) הפך עסקאות בין צדדים משני עברי האוקיינוס לעניין שכיח, שאנשים מבצעים באמצעות המחשב הביתי. מנגד, משבר כלכלי פנימי המתפתח בארצות-הברית או באירופה מתפשט חיש קל ומאיים להשפיע גם על המשק הישראלי, ונסיונות של רשויות שלטוניות זרות למַשְטֵר התנהגות אנושית משפיעים גם על עסקים ישראלים. כיצד משפיעה מציאות זו על המשפט העסקי והמסחרי? מה היא דורשת מן המשפטן המלווה עסקאות בינלאומיות ואנשי עסקים שפעילותם חובקת עולם? במסגרת הקורס ננתח סוגיות מתקדמות במשפט הישראלי והמשווה הממחישות את המורכבות המשפטית הכרוכה כיום בניהול פעילות עסקית בעולם גלובלי. הקורס, המצריך ידע מוקדם במשפט בינלאומי פרטי, בדיני חוזים ובדיני תאגידים, מורכב מהרצאות, לימוד עצמי ומבחן סיום. הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בכל ההרצאות, ולהתכונן אליהן מראש.

 

קורסי בחירה

 

שיעבודים ובטוחות לאשראי – מבט גלובלי

ד"ר דוב סולומון

 

יוזמות עסקיות בכלכלה המודרנית נשענות בעיקר על אשראי שהיזמים מגייסים ממקורות חוץ שונים, כאשר ההון העצמי שברשותם משמש למימון חלקי בלבד. גופים מממנים מתנים לעתים קרובות הענקת אשראי בקבלת שעבוד על נכסיו של מקבל האשראי או אחרים. השעבוד הוא ייחוד נכס כערובה לחיוב, המקנה לנושה המובטח עדיפות, לעניין הגבייה מהנכס המשועבד, על פני שאר הנושים של החייב.

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים ידע וכלים יעילים להתמודדות עם האתגרים הכלכליים והמשפטיים שמציב תחום השעבודים והבטוחות לאשראי. בין הנושאים שיידונו בקורס: משכון, משכנתה במקרקעין, שעבוד צף על נכסי תאגיד, משכון זכויות חוזיות, משכון מסווה, אשראי ספקים וקונסיגנציה, הסכמי ליסינג, עסקות איגוח (Securitization) והשוק המשני למשכנתאות.

הדיון בקורס ייערך בפרספקטיבה השוואתית לשיטות משפט זרות. במסגרתו נדון, בין היתר, בשאלות משפטיות רלוונטיות לתחום השעבודים והבטוחות לאשראי, שהתעוררו אגב קריסתו של תאגיד-הענק Enron והמשבר בשוק המשכנתאות האמריקני.

 

דת מדינה ומשפט

פרופ' גילה שטופלר

אופי  היחסים  בין  הדת  למדינה היא אחת – דת  הסוגיות השנויות במחלוקת ביותר בחברה הישראלית. בקורס נדון ביחסי דת ומדינה הן בהיבט התאורטי והן בהיבט המעשי. נדון בסוגיות כגון: הסיבות בשלן נושא היחסים בין דת למדינה הוא כה טעון, המודלים השונים של יחסי דת ומדינה הקיימים במדינות ליברליות דמוקרטיות וקווי השוני והדמיון בינם לבין המודל הישראלי, זכויות האדם השונות המושפעות מהיחס בין דת למדינה ובכללן חופש הדת והמצפון, החופש מדת, שוויון, שמירה על זהות פרטית וקבוצתית (רב תרבותיות). הדיון יערך תוך התייחסות לסוגיות פרטניות הנוגעות למעמד הדת בישראל כגון דיני הנישואין והגירושין, השפעת מעמד הדת על זכויות נשים, גיור, מעמד הזרמים השונים ביהדות והעדות הלא יהודיות, חקיקה דתית, מעמד החינוך הדתי, המקומות הקדושים וגיוס בחורי ישיבות.

 

דיני בריאות

ד"ר אייל כתבן

קורס זה יתמקד בחוק זכויות החולה ובמושגים המרכזיים הנלמדים ממנו, דוגמת סודיות רפואית, הסכמה מדעת, רשלנות רפואית, שמירה על כבוד המטופל, טיפולים כפויים ועוד. חוק זכויות החולה כבסיס להבנה כיצד המחוקק הישראלי ובתי המשפט מסדיר את הטיפול בחולה, לרבות את ההיבטים האתיים של הטיפול. הקורס יתבסס בין השאר על דיון בכיתה בדילמות אתיות ובמענה המשפטי שניתן לאותן דילמות. בין נושאי הקורס:

 

זכויות המטופל; הזכות לטיפול רפואי ואיסור הפליה; הזכות לכבוד; זכות המטופל למידע; חריגים לזכות המטופל למידע; זכות המטופל לסודיות ולפרטיות; חריגים לזכות המטופל לסודיות ולפרטיות; דילמות אתיות ומידע.

 

דיני הגבלים עסקיים

ד"ר גיא שגיא

 

הקורס יעסוק בדינים העוסקים בהסדרת התחרות בשוק הישראלי תוך שימת דגש על התיאוריה הכלכלית העומדת בבסיסם ועל המשפט המשווה (בעיקר התפתחות דיני התחרות בארה"ב). הדיון בקורס יתמקד בניתוח הסוגיות הבאות: הסדרים אופקיים בין מתחרים כגון הסכמי קרטל (קביעת מחירים, קביעת מכסות ייצור, וחלוקה טריטוריאלית של שווקים), הסכמים להקמת מיזם משותף, הסכמים להחלפת מידע, ועוד ; הסדרים אנכיים בין המשתתפים בשרשרת הייצור ובכללם קביעת מחירים, חלוקה טריטוריאלית של שווקים, הסכמי בלעדיות, ועוד; המגבלות המוטלות על מונופולים ועל ניסיונות ליצירת כוח מונופוליסטי; ומיזוגים ובכלל זה מיזוגים אופקיים בין מתחרים, מיזוגים אנכיים, ומיזוגים קונגלומורטיים.

 

סדנה נוספת לתלמידי המסלול המחקרי מבין הסדנאות  הבאות:

סדנה במשפט פרטי

ד"ר שלי קרייצר-לוי

הסדנה עוסקת בתחומי הליבה של המשפט הפרטי: חוזים, קניין, נזיקין ודיני המשפחה, ומעניקה לסטודנטים הזדמנות להעמיק בסוגיות מפתח בנושאים מרכזיים אלה. חוקרים מהאקדמיה, עורכי דין ופרקליטים בכירים יתארחו בסדנה, יציגו את עבודתם (מאמרים או חומר רקע אחר) וידונו בה עם הסטודנטים. ההכנה למפגשים בכיתה מפתחת כישורים אנליטיים וביקורתיים, יכולת בניית טיעון והגנה עליו והתמודדות עם ביקורות. כמו כן, הדיון עם האורחים מאפשר לסטודנטים להיחשף ולהעמיק את היכרותם עם מרצים ומשפטנים בכירים.

הסדנה מיועדת לתלמידים מצטיינים והקבלה תלויה בשיקול דעת המרצה, על בסיס קורות חיים, גיליון ציונים עדכני וראיון אישי במידת הצורך. מספר המקומות בסדנה מוגבל.

דרישות הסדנה: התלמידים יתבקשו לקרוא חומר רקע לשיעור, שיימסר על ידי אורחי הסדנה לקראת המפגש עמם, ולהגיש במהלך הסדנה מספר ניירות תגובה קצרים על חומר הקריאה. בנוסף, התלמידים יתבקשו להציג בפני שאר המשתתפים בסדנה ניתוח ביקורתי של אחד מחומרי הקריאה. קיימת חובת נוכחות בכל מפגשי הסדנה.

 

מרכיבי הציון הסופי: הציון בסדנה מבוסס על ניירות התגובה, ההצגה בעל פה בכיתה ותרומתם הפעילה של התלמידים לדיונים במהלך הסדנה. לא תתקיים בחינה במסגרת הסדנה.

 

סדנה במשפט מסחרי

ד"ר דב סולומון

מטרת הסדנה היא לפתוח צוהר בפני התלמידים אל עולם המשפט המסחרי ולפתח את כישורי הקריאה הביקורתית, השיח האקדמי והכתיבה האנליטית של המשתתפים בסדנה. לצד מטרות אלו, הסדנה תאפשר לתלמידים מפגש בלתי אמצעי עם חוקרים בכירים מהאקדמיה, משפטנים בולטים מהשירות הציבורי ועורכי דין מובילים בתחום המשפט המסחרי, שיתארחו בסדנה ויציגו את פרי עבודתם. מפגשי הסדנה ייוחדו לדיון ביקורתי על התכנים שיוצגו על ידי האורחים שיוזמנו להשתתף בה. בחלק מהמפגשים ייערכו דיונים מקדימים עם מנחה הסדנה, ד"ר דב סולומון,  שתכליתם להכשיר את התלמידים לחשיבה, ניתוח ודיאלוג ביקורתיים בתחום המשפט המסחרי.

הסדנה מיועדת לתלמידים המעוניינים להעמיק את הכשרתם בתחום המשפט המסחרי ולהיחשף לסוגיות מתקדמות המעסיקות כיום את השחקנים הפעילים בתחום זה.

 

התלמידים יתבקשו לקרוא חומר רקע, שיימסר על ידי אורחי הסדנה לקראת המפגש עמם.

במהלך הסדנה יש להגיש שלושה ניירות תגובה קצרים על חומר הקריאה. היקף כל נייר תגובה הוא עמוד אחד בלבד. יש להשתמש בפונט David 12 ולהותיר שוליים סבירים (לפחות 2.54 ס"מ מכל כיוון) בשולי הדף להערות המרצה. בכל מקרה היקף נייר העמדה לא יעלה על 550 מילים. יש לציין את שם התלמיד/ה בראש נייר התגובה. ניירות התגובה יוגשו למרצה בתחילת שיעור ההכנה הרלוונטי.

 

בנוסף, התלמידים יתבקשו להציג בפני שאר המשתתפים בסדנה ניתוח ביקורתי קצר של אחד מחומרי הקריאה, שלגביו לא הגישו נייר תגובה. כל מפגש הכנה ייפתח בפרזנטציה של חומר הקריאה על ידי אחד התלמידים (כ-10 דקות), ביקורת על חומר הקריאה על ידי תלמיד אחר (כ-10 דקות) ותגובה קצרה של התלמיד הראשון, שתיוחד למענה על הביקורת של התלמיד השני או לביקורת נוספת על חומר הקריאה (כ-5 דקות).

 

סדנה בזכויות אדם

פרופ' גילה שטופלר

תיאור הסדנה: שאלות הנוגעות לזכויות האדם אינן יורדות מסדר היום הציבורי בארץ ובעולם. שיח זכויות האדם בישראל נוגע ישירות למגוון רחב של סוגיות בוערות ובהן המחאה החברתית וזכויות חברתיות, חופש הביטוי וההפגנה, חופש הדת והחופש מדת, מעמד אזרחי ישראל הערבים, הדרת נשים וזכויות נשים, זכויות פליטים ומהגרי עבודה, זכויות האדם בשטחים, זכויות עובדים וכו'.

 

בסדנה יתארחו אנשי אקדמיה בולטים בתחום זכויות האדם וידונו עם משתתפי הסדנה במאמרים אקדמיים מפרי עטם המצויים בהכנה והמעלים סוגיות מרכזיות עכשוויות בזכויות האדם. לפני כל שיעור ובו מפגש עם אורח/ת, ייערך שיעור הכנה למפגש שיוקדש לדיון פנימי בטיוטת המאמר שיוצג על ידי האורח/ת, בין השאר על ידי דיון בניירות תגובה שייכתבו על ידי הסטודנטים והצגה בעל פה של חלק מניירות התגובה.

 

הסדנה מעניקה לסטודנטים הזדמנות להיחשף לתהליך הכתיבה האקדמית של חוקרים מומחים בתחום. בנוסף, מעניקה הסדנה לסטודנטים הזדמנות ייחודית לפתח את החשיבה הביקורתית ואת יכולת הכתיבה וההצגה המשפטית שלהם, ובכלל זה את יכולות הניתוח הביקורתי, הניסוח, וההבחנה בין עיקר לטפל. הסטודנטים ילמדו כיצד לכתוב חוות דעת על מאמרים אקדמיים וכן כיצד להציגה בפני קהל. כתיבת חוות דעת והצגתה הם כישורים אקדמיים חיוניים.

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required