students
תפריט נוסף

התכנית נוגעת מקרוב בזירה הגלובלית החמה ביותר, ומספקת הזדמנות נדירה לבניית רשת חברתית של מנהלים מחו"ל וליצירת תשתית לשיתופי פעולה עסקיים בעתיד. במסגרת שני סיורי למידה בחו"ל בהודו ובסין (8 ימים כל אחד), הסטודנטים יבקרו בחברות מובילות בכל מדינה, וילמדו ממרצים ואנשי עסקים מהארץ ומחו"ל. התכנית מספקת כלים לפיתוח יכולות ניהול גלובליות בעסקים בדגש על ידע אסטרטגי ובניית מסוגלות ארגונית רב תרבותית. בין הקורסים הפרקטיים הנלמדים במהלך הסיורים בחו"ל נמנים: ניהול שיתופי פעולה במרחב הגלובלי, אסטרטגיה שיווקית גלובלית, ניהול במדינות צומחות והון אנושי בכפר הגלובלי.

 • * הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר שני (M.A.) בניהול - התמחות בניהול בינלאומי

תואר שני בניהול – התמחות בניהול בינלאומי –  תשע"ט

שנה א' – סמסטר א' (סמסטר 1)

שבוע מרוכז בין התאריכים 07/10/18-12/10/18

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00 עקרונות המימון בארגונים

ח משותף

09:00-10:00 חשבונאות פיננסית וניהולית

ח משותף

עקרונות המימון בארגונים

ח משותף

חשבונאות פיננסית וניהולית

ח משותף

עקרונות המימון בארגונים

ח משותף

חשבונאות פיננסית וניהולית

ח משותף

10:00-11:00
11:00-12:00
11:30

עקרונות השיווק המודרני

ח משותף

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00 מבוא לניהול

ח משותף

עקרונות השיווק המודרני

ח משותף

מבוא לניהול

ח משותף

עקרונות השיווק המודרני

ח משותף

מבוא לניהול

ח משותף

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

 

שנה א' – סמסטר א'

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00 חשבונאות פיננסית וניהולית

ח משותף

09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:30

מבוא לניהול

ח משותף

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00 עקרונות השיווק המודרני

ח משותף

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:30

עקרונות המימון בארגונים

ח משותף

20:00-21:00
21:00-22:00

 

הערה: הלימודים יתקיימו 7 פעמים אחת לשבועיים החל מהשבוע הראשון (18.10).

 

שנה א' – סמסטר ב' (סמסטר 2)

שבוע מרוכז בחו"ל  01/02/19-09/02/19  

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00 סיור בחו"ל (9 ימים)

ניהול שיתופי פעולה במרחב הגלובלי  בחירה 2

 

09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00 סיור בחו"ל (9 ימים)

ניהול במדינות מתפתחות (חצי קורס, בחירה1)

הון אנושי בכפר הגלובלי ( חצי קורס בחירה 3 )

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

 

שנה א' – סמסטר ב'

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00 סוגיות בכלכלה בינלאומית

ח התמחות

09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00 ניהול ארגונים רב לאומיים

ח. התמחות

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00  סוגיות בכלכלה בינלאומית

ח התמחות

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00 ניהול ארגונים רב לאומיים

ח. התמחות

20:00-21:00
21:00-22:00

 

הערה: הלימודים יתקיימו 6 פעמים אחת לשבועיים החל מהשבוע השני (21.2).

 שנה א' – סמסטר קיץ (סמסטר 3)

שבוע מרוכז בין התאריכים 23/06/19-28/06/19

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00 שיטות מחקר בארגונים

ח משותף

09:00-10:00 ניהול מערכות מידע לקבלת החלטות

ח משותף

שיטות מחקר בארגונים

ח משותף

ניהול מערכות מידע לקבלת החלטות

ח משותף

שיטות מחקר בארגונים

ח משותף

ניהול מערכות מידע לקבלת החלטות

ח משותף

10:00-11:00
11:00-12:00
11:30

אתיקה בניהול ארגונים

ח משותף

 

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00 אסטרטגיה ארגונית

ניהולית

ח משותף

אתיקה בניהול ארגונים

ח משותף

 

אסטרטגיה ארגונית

ניהולית

ח משותף

אתיקה בניהול ארגונים

ח משותף

 

אסטרטגיה ארגונית

ניהולית

ח משותף

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

 

 שנה א' – סמסטר קיץ (12 שבועות)

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00 שיטות מחקר בארגונים

ח משותף

09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
11:30

אתיקה בניהול ארגונים

ח משותף

 

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00 אסטרטגיה ארגונית

ניהולית

ח משותף

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:30

ניהול מערכות מידע לקבלת החלטות

ח משותף

20:00-21:00
21:00-22:00

 

הערה: הלימודים יתקיימו 7 פעמים אחת לשבועיים החל מהשבוע הראשון (4.7).

+תקצירי הקורסים

ניהול ארגונים רב לאומיים

ד"ר אילן ביג'אוי

מטרות הקורס:

 • מטרת הקורס היא להעמיק את הבנת הצורך בפעילות בינלאומית לקידום פעילות כלכלית עסקית של פירמה, ענף, מדינה או איזור.
 • להציע כלים לבניית אסטרטגיה בינלאומית מתאימה.

 

להלן הנושאים בהם נעסוק:

 • נחיצות ההשתלבות העסקית במישור הבינלאומי
 • בניה אסטרטגיה עסקית בינלאומית ברמת הפירמה
 • מודלים לפיתוח אזורי
 • התארגנויות בילאומיות ואיזוריות
 • פיתוח כלכלי במזרח התיכון שילוב בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות

 

סוגיות בכלכלה בינלאומית

ד"ר עמוס ברנס

מטרת הקורס:

 • להעניק לסטודנטים, כלים ומודלים להבנת סוגיות בכלכלה בינלאומית.
 • הכרה ולימוד כלים לניתוח ופתרונות לסוגיות בהן עוסקים קובעי המדיניות הכלכלית במגזר הציבורי ובסקטור העסקי.
 • הכרת כלכלות ייחודיות – האיחוד האירופי, מזרח אסיה.
 • להכשיר את הסטודנטים לקרוא בעין ביקורתית, מאמרים בנושאי כלכלה בינלאומית, ריאלית ומוניטרית, בעיתונות הכלכלית והמדעית.

 

תקציר הקורס:

מדיניות מוניטרית, ומדיניות פיסקלית, שוק חופשי והתערבות ממשלתית, ממשלה מעורבת וממשלה מתערבת, יתרון יחסי, יתרון לגודל, פריון עבודה.

שוקי המטבעות בעולם, מדיניות שער חליפין, והשפעת שער החליפין על המשק, הצמיחה, יצוא/יבוא.

מערכת הבנקים, שוק הכסף, והשפעתו על הכלכלה, תנועות הון, ריאליות וספקולטיביות, הגירה חיובית ושלילית.

מדיניות מסחרית ומסחר בינלאומי, כוחו של שוק חופשי וכוחה של ממשלה לנווט ולנתב פעילות מסחרית בינלאומית.

אסטרטגיות במסחר בינלאומי, אזורי סחר חופשי.

האיחוד האירופי, ארה"ב מזרח אסיה – יחסים כלכליים עם ישראל.

 

פרקטיקום בניהול בינלאומי

פרופ' רם הרשטיין

 

 1. מטרות הפרקטיקום:
 • הפרקטיקום נועד לאפשר לסטודנטים לחוות התנסות בהיבטי ניהול בינלאומי ברמה מעשית.
 • הפרקטיקום נועד לאפשר לסטודנטים ליישם ידע תיאורטי הנלמד במסגרת לימודי התמחות בניהול בינלאומי בארגונים מקומיים הפועלים בזירה הבינלאומית או בארגונים המתעתדים לפעול בה תוך ליווי והדרכה מקצועית.

 

 1. בחירת מקום הפרקטיקום:
 • מנחה הפרקטיקום יסייע וימליץ בבחירת מקום ההתנסות בהתאם לתפקידיהם של הסטודנטים ובהתאם לרצונם לפתח קריירה ולהתמחות בתחום עסקי מסוים.
 • הסטודנטים רשאים לבחור במקום עבודתם כמקום ההתנסות בכפוף לאישורו של המנחה.
 • למען הסר ספק, האחריות המוחלטת על מציאת מקום הפרקטיקום מוטלת על הסטודנטים.

 

 1. מבנה הפרקטיקום:
 • מספר חברי הצוות – עבודת הפרקטיקום תתבצע בצוותים בני שלושה סטודנטים, בשל יתרונות הצוות (מורכבות הפרויקט, חלוקת משימות וכו'.). יחד עם זאת, עקב אילוצים ארגוניים, יתכנו גם פרויקטים בצוותים בני שני סטודנטים ובמקרים מאד חריגים יתבצעו גם פרויקטים ע"י סטודנט בודד.
 • תפקידי ראש הצוות – בכל צוות ימונה אחראי צוות ולו מספר תפקידים:
  • ליצור קשר ראשוני עם מנהל הארגון הבינלאומי ולקבוע עבור קבוצתו יום לפגישת היכרות ראשונית משותפת בארגון. יש לסיים את תהליך השיבוץ לארגון עד תום השבוע השלישי בסמסטר בו נלמד הפרקטיקום (פגישה ראשונית וקביעת ימי ושעות הגעה לארגון).
  • ראש הצוות יהיה אחראי על מעקב עבודת הצוות, על התקדמות הפרויקט לפי השלבים וכמו כן על דיווח של תקלות למנחה הפרקטיקום במיידי.
  • יש למסור את שם אחראי הצוות למנחה הפרקטיקום.

 

 • משך עבודת הפרקטיקום – עבודת הפרקטיקום תתבצע לאורך סמסטר שלם אולם מועד הגשתה של עבודת הפרקטיקום עשוי להיות בשלב מאוחר יותר ותקבע על ידי מנחה הפרקטיקום בלבד.
 • אופי השיעורים – במהלך שעורי הפרקטיקום יציגו הסטודנטים מקרים ודילמות העולות במהלך עבודתם בשטח בארגונים בעלי זיקה בינלאומית. מקרים ודילמות אלו יידונו בשיעור תוך טיפוח תהליך של הפריה הדדית.
 • אינטראקציה בין המנחה לסטודנטים – מלבד הפגישות השבועיות שיתקיימו בכתה, נדרשים חברי הצוותים לשמור על קשר רציף עם המנחה בפגישות אישיות ובהתכתבות בדוא"ל.
 • הכנה ראשונית – על מנת להבטיח מערכת יחסים טובה בין הסטודנטים לבין מנהלי הארגון, חשוב כי הסטודנטים בטרם ייכנסו לארגון ילמדו מראש את הארגון: הרקע הכללי של הארגון, החזון והיעדים שלו, פועלו, המחלקות השונות, נהלי עבודה, ערכי הארגון, לקוחותיו, ספקיו ועוד. מומלץ אף להסתכל בתרשים המבנה הארגוני. ניתן לעשות זאת באמצעות איסוף מידע מהאינטרנט. לרוב הארגונים ישנם אתרים בהם כל המידע הנ"ל נגיש. חברי כל צוות יידרשו להגיש בשיעור מס' 3 דף המציג את שם הארגון, פעילותו הבינלאומית ואת פרטי חברי הצוות.

 

 

אסטרטגיה שיווקית גלובלית

 

ד"ר נתנאל דרורי

Course Objectives:

The objectives of this course are:

 1. To understand and appreciate the type and the complexity of decisions that have to be made by the marketing manager on the global scene.
 2. To study the main models and strategies that could and should be employed on the global markets, in conjunction to the various environmental, political, social, and legal conditions that are prevalent on these markets.
 3. To identify the global marketing strategies that that are appropriate to facilitate entry and expansion in different global markets.

Course   Description:

Success in the  global  market  today is   the  function of   broad   cultural understanding of  the  conditions prevalent on the  local markets  and  strategic  planning  of marketing  at  global level.

As  a result , the course  relates to the  4  aspects  necessary  to  develop  an  understanding  and  ability to develop and  apply  a  global  marketing  strategy:

 1. a) Theoretical and cultural foundations to global marketing management.
 2. b) Methods of foreign entry.
 3. c) Types of global markets: mature, emerging and new growth markets.
 4. d) Global management issues (strategies, organization and control).

 

 

Course Organization:

The  course presents  the  main  facets  of global  marketing  management, focusing  on the  roles  and functions of  the  global  marketing manager that  normally consists of  3 tasks: foreign entry, local  marketing (in  a foreign environment) and global management.

In order to  achieve these objectives, the  students  will have to read  appropriate  material from the  texts  recommended  in the  bibliography  list  and , in addition will have to undertake  the analysis of 2  case  studies  on global  marketing strategies. The knowledge and students’ abilities in this area, will be examined in a 3 hours course examination.

 

ניהול שיתופי פעולה במרחב הגלובלי

פרופ' יעקב ובר

 

תקציר הקורס: הקורס מקנה ידע ומיומנויות בניהול מיזוגים ורכישות, מימוש סינרגיה והבנת גורמי הצלחה וכישלון תוך שילוב ההיבט האסטרטגי, הכלכלי/מימוני והארגוני/אנושי. הכלים הניהוליים ליישום ורכישת המיומנויות כוללים, בין השאר, ניתוח כדאיות מיזוג/רכישה והתרומה האסטרטגית לשני הארגונים המתמזגים; סוגי מיזוגים שונים, ניתוח אתגרי ישום כמו ניתוח הבדלי תרבות, נטישת בכירים ואנשי מפתח, הבנת תהליך עשיית ההחלטות והמו"מ לפני המיזוג/רכישה תוך התחשבות במגבלות מידע, היועצים השונים והצורך בסודיות ובמהירות התהליך; בדיקות וניתוח דיו-דיליגנס, ישום התכניות לאחר המיזוג וניהול תהליך האינטגרציה של הארגונים , לשם יצירת ערך מוסף ומניעת גירושים ארגוניים.

 

 מטרות הקורס:1.     פיתוח כושר חשיבה אסטרטגי הכולל מציאת  פתרונות יצירתיים לאתגרי ניהול מורכבים.

 

2.     הקניית מיומנויות זיהוי  גורמי  הצלחה וכשלון במיזוגים/רכישות תוך שילוב ההיבט האסטרטגי,

הכלכלי/מימוני והארגוני.

 

3.     רכישת מיומנויות ניתוח כדאיות מיזוג/רכישה , ניתוח פוטנציאל הסינרגיה והתרומה האסטרטגית

לשני הארגונים המתמזגים  באמצעות סימולציות  המחקות מצבי ניהול אמיתיים.

 

4.      הבנת תהליך עשיית ההחלטות והמו"מ  לפני  המיזוג/רכישה  תוך  התחשבות במגבלות

ידע והצורך בסודיות  ובמהירות  התהליך.

 

5.      רכישת ידע בניהול האינטגרציה של הארגונים לאחר  המיזוג לשם יצירת ערך ומניעת גירושין.

 

6.      הקניית ידע  במדידה, ניתוח  והתמודדות  עם הבדלי  תרבות  ניהולית/ארגונית, תקשורת

והגורם האנושי בתהליכי האינטגרציה של  הארגונים .

 

תיאור תמציתי של הקורס:

הקורס מקנה ידע ומיומנויות בניהול מיזוגים ורכישות, מימוש סינרגיה והבנת גורמי הצלחה וכישלון תוך שילוב ההיבט האסטרטגי, הכלכלי/מימוני והארגוני/אנושי. הכלים הנהוליים לישום ורכישת המיומנויות כוללות, בין השאר, ניתוח כדאיות מיזוג/רכישה והתרומה האסטרטגית לשני הארגונים המתמזגים; סוגי מיזוגים שונים, ניתוח אתגרי ישום כמו ניתוח הבדלי תרבות, נטישת בכירים ואנשי מפתח, הבנת תהליך עשיית ההחלטות והמו"מ לפני המיזוג/רכישה תוך התחשבות במגבלות מידע, היועצים השונים והצורך בסודיות ובמהירות התהליך; בדיקות וניתוח דיו-דיליגנס, ישום התכניות לאחר המיזוג וניהול תהליך האינטגרציה של הארגונים, לשם יצירת ערך מוסף ומניעת גירושים ארגוניים.

 

 

ניהול הון אנושי בכפר הגלובלי

פרופ' יורם מיתקי

רציונל:

עידן הגלובליזציה הביא עמו תמורות מרחיקות לכת בהתנהלותם העסקית של ארגונים שיש להן השלכות משמעותיות גם על תחום ניהול משאבי האנוש. השינויים של שלהי המאה הקודמת וראשית המאה הנוכחית, מחייבים פריצת מסגרות של זמן ומקום, יזמות וחדשנות, עיצוב מסגרות ארגוניות גמישות ומשתנות ויישום של גישות ניהוליות מתקדמות. הניהול המסורתי והסטנדרטי של משאבי האנוש שהתאים לסוף המאה העשרים מפנה את מקומו לניהול אסטרטגי של הון אנושי הכולל פיתוח והתאמת יכולות אישיות לצרכים ארגוניים-עסקיים מחד והיענות לצרכים אישיים מאידך.

מועצות מנהלים והנהלות, במסגרת מאמציהן לשפר את מיצוב הארגונים ואת ביצועיהם וליצור יתרון יחסי אל מול המתחרים, נדרשות לגבש מדיניות משאבי אנוש כחלק מעיצוב האסטרטגיה הכוללת. קורס זה מטפל בקשרי הגומלין שבין האסטרטגיה הארגונית לבין ניהול משאבי האנוש ובמיוחד בניתוח והבנת תופעות ומהלכים עסקיים-ניהוליים האופייניים לתקופתנו והשלכותיהם על ההון האנושי.

 

 מטרות הקורס:

 • הבנת ההשלכות שיש לאסטרטגיה הכלל ארגונית על עיצוב מדיניות ניהול משאבי האנוש.
 • הכרת מקומה ותרומתה של פונקצית משאבי האנוש לעיצוב מדיניות כלל ארגונית ולהשגת יעדים עסקיים.
 • לימוד והעמקה בסוגיות אקטואליות של ניהול משאבי אנוש האופייניות לעידן הגלובליזציה.

 

תיאור הקורס:

הקורס מחולק לארבע חטיבות מרכזיות שלכל אחת מהן מוקדשים מספר שעורים:

א. ניהול משאבי אנוש במציאות כלכלית וחברתית משתנה ודינאמית בזירה הגלובלית

ב. ניהול משאבי אנוש בעידן של רפורמות ארגוניות ושינויים מבניים

ג. ניהול משאבי אנוש וביצועים עסקיים

ד. בניית יכולות ארגוניות באמצעות ההון האנושי

 

סוגיות משפטיות בניהול בינלאומי

פרופ' יעד רותם

הגלובליזציה שחווה עולמנו משפיעה עמוקות על חיי היומיום של המנהל הישראלי. לקוחות הפירמה משתמשים במוצריה באירופה ובארצות-הברית. חומרי גלם לעיבוד נרכשים בסין, ביפן ובדרום-קוריאה. מימון לפעילות הפירמה מושג לעתים באמצעות הבורסות של ניו-יורק או לונדון. המסחר האלקטרוני (באמצעות האינטרנט) הפך עסקאות מכר בין צדדים משני עברי האוקיינוס לעניין יומיומי שכיח, שכל מנהל מבצע ממשרדו, לעתים בקלות רבה אף מן הדרוש כדי להשלים עסקה עם פירמה ישראלית. מנגד, משבר כלכלי פנימי המתפתח בארצות-הברית או באירופה מתפשט חיש קל ומאיים להשפיע גם על המשק הישראלי, וניסיונות של רשויות שלטוניות במדינות הים למַשְטֵר התנהגות אנושית משפיעים גם על עסקים ישראלים. מה דורשת מציאות זו ממנהלים בפירמות שפעילותן בינלאומית או מאנשי עסקים שפעילותם חובקת עולם?

מטרת הקורס היא להציג ולנתח באופן ביקורתי סוגיות הממחישות את המורכבות המשפטית הנלווית לניהול פעילות עסקית בעולם גלובלי.

 

סוגיות פיננסיות בפרספקטיבה גלובלית

ד"ר שמואל (מולה) כהן

 

רציונל:

ההתפתחויות הטכנולוגיות בעשורים האחרונים הסירו חסמים פיזיים אובייקטיביים שעמדו בקרב ארגונים שונים מפני התרחבות וצמיחה רב-לאומית. כיום ארגונים רבים מרחיבים פעילויותיהם במדינות רבות מחוץ למקום משכנו של הארגון למרות המרחק הפיזי. הרחבת הפעילות מעבר לפעילות הלוקאלית מחייבת את עובדי הארגון הבכירים לבחון את ההשלכות המעשיות של פריצת דרך זו על דרך התנהלות הארגון במישורים שונים בפרספקטיבה גלובלית.

קורס זה עוסק בסוגיות נבחרות הקשורות להתנהלות הארגון במישור הפיננסי עם דגש על ההשלכות הגלובליות.

הקורס המקדים בתורת המימון (עקרונות במימון ארגונים) יספק לסטודנטים את הידע הבסיסי באמצעותו יוכלו להתמודד עם נושאים נבחרים מתקדמים בעולם המימון הגלובלי, שרכישתם תוסיף נדבך חיוני כחלק אינטגראלי של תשתית הידע והפרקטיקה הנדרשים מבוגרי התואר השני בניהול.

 

 מטרות הקורס:

 • הכרות מעמיקה עם שוק ההון והכספים הגלובלי תוך השוואתו לשוק המקומי
 • הכרות מעמיקה עם מכשירים פיננסיים מתקדמים בשוק הגלובלי לצורך ניהול סיכונים פיננסיים בינלאומיים של הארגון
 • לימוד מעמיק של אמצעי המימון השונים העומדים בפני הארגון, מבנה ההון, המנוף הפיננסי האופטימאלי למיכסום ערך החברה
 • הכרת מבנה הבעלות, השליטה והניהול בתאגידים בארץ ובעולם בזיקה לממשל התאגידי בארגונים

 

תיאור הקורס בקצרה:

הקורס כולל ארבעה נושאים עיקריים:

א. שוק ההון הגלובלי וניירות הערך העיקריים הנסחרים בו, דגש מיוחד יינתן על שיטת המסחר

ב. מכשירים פיננסיים עיקריים לניהול סיכונים: אג"ח, אופציות וחוזים, מכשירי אינדקס וקרנות

ג. ניהול פיננסי: מבנה הון אופטימאלי והערכת חברות

ד. מבנה הבעלות והשליטה בחברות ביזוריות לעומת חברות ריכוזיות

 

ניהול במדינות צומחות

ד"ר רון ברגר

העלייה הגדולה בהיקף הפעילות הבינלאומית של חברות ישראליות עם מדינות מתפתחות, והבעיות הניהוליות, תפעוליות, הפיננסיות ןהחוקאתיות הייחודיות שנוצרו עקב פעילות זאת, הביאו להתפתחות הניהול הבינלאומי כתחום חשוב בתוך מדעי הניהול במיוחד לישראל המתמקדת ביצוא. הקורס יעסוק בדילמות הניהוליות הרבות הכרוכות בעשיית עסקים במדינות מתפתחות בהתמקדות על מדינות ה –  BRICהמהוות כיום לתחליף חשוב לירידה בקצב היצוא למדינות המסרתיות של ישראל (ארה"ב ואירופה). הוא יעניק לסטודנט כלים לניהול בינלאומי בעיקר בחברות קטנות עד בנוניות (SMEs).

 

מטרות הקורס:

הארגון המסורתי שאפיין את סביבת העבודה במאה הקודמת, החל ללבוש צורות חדשות ולגבש דרכי התהוות חלופיות. הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית מאפשרים לארגון ל"דלג" מעבר למקום, לזמן ולתרבות וליהנות מחופש יצירתי על מנת להגשים את חזונו ולהשיג את מטרותיו. הדבר במיוחד נכון לעסקים קטנים ובינוניים אשר מחפשים שווקים להמשך פריצתם ופיתוחם. לאחר המשבר הכלכלי האחרון, מנהלים ישראליים הבינו שלא ניתן להסתמך רק על השווקים המסורתיים של ישראל (ארה"ב ואירופה) ויש לפתח שווקים נוספים. מדינות המזרח הרחוק הראו קצב גידול כלכלי גבוהה ומהווים פוטנציאל למוצרי ההי-טק הישראלי. משרד המסחר והתעשייה הראה שפחות מ – 30% מחברות הישראליות מצליחות בשווקים הללו. הם מצאו שאחד מהגורים המרכזיים לכך היא אי – הבנה התרבות העסקית, חוסר הבנה של השווקים, וחוסר מוכנות ניהולית בינלאומית. מטרת קורס זה לצמצם פער זה.

 

הקורס יתמקד בהיבטיה הניהוליים של הפעילות העסקית הבינלאומית במדינות ה – BRIC. במסגרת הקורס נסקור את התפתחות הפעילות הבינלאומית במדינות מתפתחות (בהתמקדות על מדינות ה – BRIC כמדינות אסטרטגיות לישראל) ואת הסיבות להתרחבותה. ננתח את סביבת הפעילות שלה, נציג שורת תיאוריות ניהוליות מודרניות באמצעותן ניתן לנתח היבטים שונים של פעילות זאת, וננתח שורת בעיות ניהוליות מרכזיות בפירמות הפועלות בשווקים אלו, כמו: קביעת מבנה ארגוני ומנגנוני שליטה ובקרה, קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, ניהול המשאב האנושי, וניהול שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות.

 

המטרות הספציפיות של הקורס הן:

 • להדגים את ההשפעה של  תרבויות לאומיות על הפעילות הניהולית.
 • להציג ידע והבנה של הבדלים בין תרבותיים בניהול במדינות רבות בעולם.
 •  לנתח אילו היבטים של ניהול ניתנים להתקרבות בין תרבותית ואלו נותרים שונים.
 • לפתח רגישות להבדלי תרבות ביחסים בינאישיים בניהול במצבים בין תרבותיים.

 

מבנה הקורס

הקורס יתחלק לשני חלקים:

(1) הרצאות העוסקות בתיאוריות ובמודלים העיקריים בתחום הניהול הבינלאומי;

(2) מודלים ניהוליים הספציפיים למדינות ה – BRIC.

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required