תפריט נוסף

למה ללמוד תואר בחשבונאות?

הצורך בפעילות חשבונאית קיים בכל עסק ובכל מוסד בו יש תנועה כספית. החשבונאות משקפת את כל ההיבטים הכלכליים ותזרים המזומנים שבוצעו בעסק על ידי כלל העובדים: החל ממנהלים וכלה במחסנאים או קופאים.
החשבונאות עוסקת בפעולות כלכליות שוטפות כגון קנייה ומכירה, תמחור ותקצוב, הכנסות והוצאות. הפעולות הללו נמדדות לפי ערכים כספיים הבאים לידי ביטוי בדו"חות מסודרים המכילים מאזן, דו"ח שינויים בהון עצמי, דו"ח רווח והפסד ודו"ח על מצב תזרימי המזומנים.
תחום מרכזי נוסף בו עוסקת החשבונאות הוא ביצוע תחזיות והערכות בהתבסס על המצב הקיים, על ניתוח מידע כלכלי, על ניתוח מצב השוק ועל תכנון פיננסי.
הנהלת חשבונות הוא תחום בעל אחריות רבה וכולל הוצאה לפועל של כל הפעולות הקשורות לחשבונות: הכנת משכורות, הנפקת חשבוניות, גביית חובות, תשלום לספקים, רישום מלאי ועוד. הרישומים הללו נערכים על פי כללים ברורים אותם לומדים במסגרת תואר ראשון בחשבונאות.

תואר ראשון בחשבונאות: עקרונות התחום

הנחות יסוד:

הנחת ההמשכיות - העסק ימשיך לפעול גם בתקופות חשבונאיות עתידיות.

הנחת יחידת המדידה הכספית - כל הדו"חות בעסק מוצגים באותו המטבע ולא במספר מט"חים שונים.

הנחת הישות החשבונאית הנפרדת - החברה הינה גוף המוגדר באופן ספציפי ונפרד מבעליו.

הנחת התקופה החשבונאית - ניתן למדוד ולדווח על פעילויות עסקיות לפי חלוקת העסק למספר תקופות חשבונאיות.

 

עקרונות:

עקרון הגילוי הנאות - על החשבונאי לפרט ולהציג את הדברים בדו"חות שהוא עורך באופן מלא ואמיתי.

עקרון העלות ההיסטורית - יש לרשום כל נכס לפי העלות המקורית שלו.

עקרון השמרנות בהצגת רווחים ונכסים - אין לדווח על הכנסה צפויה בטרם היא קרתה בפועל.

עקרון מימוש ההכנסה - יש לאמוד הכנסות באופן מדויק הכולל התחייבויות עתידיות כנגד הנכס.

עקרון ההקבלה - הכרה בהוצאות צפויות כנגד הכנסות שהוכרו.

עקרון העקביות.

תכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות

מסלול ההכשרה במסגרת תואר ראשון בחשבונאות 

חוק רואי החשבון התשט"ו-1955 מחייב עמידה בשני תנאים מרכזיים בטרם ניתן לקבל תעודה של רואה חשבון:

1. הצלחה במבחני מועצת רואי החשבון.

2. התמחות במשרד רואי חשבון במשך שנתיים.

סיום לימודי תואר בחשבונאות, כולל שנת השלמה, מזכה את הסטודנט בפטור מ-13 מתוך 15 בחינות של מועצת רואי החשבון.
לאחר סיום התואר בהצלחה, יכולים הבוגרים להתחיל בהתמחות במשרד רואי חשבון מוכר. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מכין את בוגריו היטב לבחינות המועצה, באמצעות קיומה של שנת השלמה (שנה רביעית בתואר), הכוללת קורסים מורחבים מעבר לתוכנית הלימודים הבסיסית.

מה אחרי התואר הראשון בחשבונאות? איפה עובדים?

קיים ביקוש רב לרואי חשבון בשוק העבודה. לאחר לימודי תואר ראשון בחשבונאות, אפשרויות התעסוקה הן רבות ומגוונות וכוללת תעסוקה כמבקרים, כמומחי מס ויועצים כלכליים, כעובדי רשות המיסים, כמנהלים במגזר הציבורי ועוד.

+מערכות שעות במסגרת תואר ראשון בלימודי חשבונאות

תואר בחשבונאות- תשע"ט

שנה א' – מסלול יום – סמסטר א'

בין התאריכים 21.10.18-28.11.18- רבעון 1

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 10:00-12:30 מתמטיקה א'

 

9:00-12:30

מכינה בחשבונאות

רו"ח נופר גורדנה

9:00-11:30 מתמטיקה א'

 

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 13:00-16:30

יסודות המשפט א'

ד"ר ליאור דוידאי

 

13:00-14:30

יישומי מחשב

רו"ח אייל אסייג

 

 

12:00-14:30

יישומי מחשב

רו"ח אייל אסייג

 

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00
 • מועדי קורסי האנגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים.
 • הקורסים יסודות המשפט א' ומכינה בחשבונאות ילמדו אחת לשבוע בין התאריכים 21.10.18-13.1.18.

 

שנה א' – מסלול יום – סמסטר א'

בין התאריכים – 10.12.18-20.1.19- רבעון 2

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 10:00-12:30

שיטות סטטיסטיות א'

מר שי ליבוביץ

9:00-12:30

מכינה בחשבונאות

רו"ח נופר גורדנה

9:00-11:30 מתמטיקה ב'

 

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 13:00-16:30

יסודות המשפט א'

ד"ר ליאור דוידאי

 

13:00-14:30

מתמטיקה ב'

12:00-14:30

שיטות סטטיסטיות א'

מר שי ליבוביץ

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00
 • הקורסים יסודות המשפט א' ומכינה בחשבונאות ילמדו אחת לשבוע בין התאריכים 21.10.18-13.1.18.

 

תואר בחשבונאות- תשע"ט

שנה א' – מסלול יום – סמסטר ב'

בין התאריכים 3.2.19-13.3.19

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-12:30

שיטות סטטיסטיות ב'

מר שי ליבוביץ

 

9:00-11:30 שיטות סטטיסטיות ב'

מר שי ליבוביץ

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמת  בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 13:00-15:30

יסודות המשפט ב'

ד"ר ליאור דוידאי

12:00-13:30

דיני עבודה

עו"ד אילן אורגד

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00
 • הקורסים יסודות המשפט ב' ויסודות החשבונאות א' ילמדו אחת לשבוע בין התאריכים 21.10.18-13.1.18.

 

שנה א' – מסלול יום – סמסטר ב'

בין התאריכים 31.3.19-31.5.19

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-12:30

מבוא לכלכלה מיקרו

ד"ר עופר ארבע

 

09:00-13:30

יסודות החשבונאות א'

רו"ח נופר גורדנה

09:00-11:30 מבוא לכלכלה מיקרו

ד"ר עופר ארבע

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמת  בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 13:00-15:30

יסודות המשפט ב'

ד"ר ליאור דוידאי

 

12:00-13:30

דיני עבודה

עו"ד אילן אורגד

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00
 • הקורסים יסודות המשפט ב' ויסודות החשבונאות א' ילמדו אחת לשבוע בין התאריכים 21.10.18-13.1.18.

 

תואר בחשבונאות- תשע"ט

שנה א' – מסלול יום – סמסטר קיץ (12 שבועות)

יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00

 

08:00-09:00
09:00-10:00

 

09:00-10:00
10:00-11:00

 

10:30-13:30

יסודות החשבונאות ב'

רו"ח נופר גורדנה

10:00-11:00
11:00-12:00

 

11:00-12:00
12:00-13:00  

 

12:00-13:00
13:00-14:00  

 

13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

הערות למערכת

 

 • המערכת כפופה לשינויים.

 

מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה,  ע"י בחינה חיצונית (אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי). ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.

 • פתיחת הרמות באנגלית מותנית במספר נרשמים מינימלי. במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל הרמות והסטודנטים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול שאליו משתייך הסטודנט.
 • סטודנט שבסיום שנה א' נדרש ללמוד אנגלית, ישתבץ לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה שלאחר מכן.
 • על-פי הוראות המועצה להשכלה גבוהה, ניתן ללמוד כל קורס (למעט רמת "מתקדמים ב'") בחינם באופן מקוון  (באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה) ולהיבחן  בבחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה. פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של  המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 

סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית, הניתנים במרכז האקדמי , יודיע על כך למזכירות עד לתאריך 18.10.18. הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 • לימודי האנגלית בסמסטר א' יחלו בשבוע השני ללימודים. שיעור השלמה יקבע בהמשך. סטודנט שירשם לאחר 21/10/18 לא יוכל ללמוד אנגלית בסמסטר הנוכחי וישתבץ ללימודי אנגלית על פי רמתו במועד הבא שיפתח קורס.

 

ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים 15-18/10/2018,

מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה.

תואר בחשבונאות – תשע"ט

שנה ב' – סמסטר א'

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00  

 

 

 

09:00-10:00
10:00-11:00 9:00-12:30

דיני מיסים א'

ד"ר ליאור דוידאי

10:00-14:30 בעיות מדידה בחשבונאות א'

רו"ח רונן בנגל

9:00-12:30

תמחיר וחשבונאות ניהולית

ד"ר רימונה פלס

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 13:00-15:30

מבוא למימון לחשבונאים

ד"ר מולה כהן

13:00-15:30

מבוא למערכות מידע

ד"ר ישראל רוזן

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:30

מבוא לשיווק

ד"ר שרון סורוקר

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00

 

שנה ב' – סמסטר ב'

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00  

 

9:00-11:30

יסודות ביקורת חשבונות

רו"ח אייל אסייג

בעיות מדידה בחשבונאות ב'

רו"ח יובל גרנות

09:00-10:00
10:00-11:00 09:00-12:30

יסודות המשפט ב'

ד"ר ליאור דוידאי

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:30

דיני עבודה

עו"ד אילן אורגד

 

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-15:30

מבוא למימון לחשבונאים

ד"ר מולה כהן

13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-16:30

חשבונאות ניהולית

מתקדמת

ד"ר רימונה פלס

 

14:00-15:00
15:00-16:00   15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:30

דיני תאגידים

 

  16:00-17:00
17:00-18:00   17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00

 

 • המערכת כפופה לשינויים.
 • שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

תואר בחשבונאות – תשע"ט

שנה ג' – סמסטר א'

 

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:30-13:15

מאזנים מאוחדים א'

רו"ח שלמה דאובר

 

08:00-09:00
09:00-10:00 ביקורת חשבונות

רו"ח אייל אסייג

 

 

 

9:00-12:30

סמינר בעיות נבחרות בחשבונאות

ד"ר עמוס ברנס

09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 טכנולוגיות מידע

רו"ח אייל אסייג

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:30

מיסוי מקרקעין

 

13:00-14:00
14:00-15:00  

 

14:00-15:00
15:00-16:00 מיסוי בינלאומי

גב' דניאל ליפשיץ

15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00

 

שנה ג' – סמסטר ב'

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 8:30-13:15

מאזנים מאוחדים ב'

רו"ח שלמה דאובר

08:00-09:00
09:00-10:00 ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

רו"ח אייל אסייג

9:00-12:30

סמינר בחשבונאות ניהולית

ד"ר רימונה פלס

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 מערכות פיננסיות לחשבונאים

רו"ח אייל אסייג

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-16:30

דיני מיסים ב'

ד"ר ליאור דוידאי

 

13:00-14:00
14:00-15:00 13:45-16:15 סוגיות נבחרות בחשבונאות

רו"ח יהודה בר

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:15-16:45

מע"מ ומיסים עקיפים

מר חי בהלול

 

15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00

 

 • המערכת כפופה לשינויים.
 • שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

בניית אתרים | חווית משתמש | פיתוח תוכנה